Riskhantering

Brett utbud av tjänster inom riskhantering

FCH erbjuder ett brett utbud av tjänster inom riskhantering riktade mot finansiella institutioner. Bland kunderna återfinns storbanker, större och mindre försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, betalningsaktörer, captivebolag m.m. Varje segment och typ av verksamhet har sina unika förutsättningar och ibland också olika regelverk att efterleva.

Riskhantering är en kritisk komponent i finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag. Eftersom dessa organisationer dagligen hanterar stora mängder pengar och många transaktioner, är det avgörande att de implementerar effektiva riskhanteringsstrategier för att skydda sig själva och deras kunder mot potentiella förluster.

Banker står inför en mängd olika risker, bland andra kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk och ränterisk. Medarbetare inom FCH har lång och gedigen erfarenhet från att hantera såväl kvantitativa som kvalitativa risker samt säkerställa att marknadens aktörer lever upp till de långtgående krav som ställs på företaget, organisationen och riskhanteringsfunktionen i synnerhet med tillhörande processer.

Försäkringsbolag står inför en annan uppsättning risker så som teckningsrisk, reserveringsrisk och motpartsrisk. FCH:s specialister arbetar dagligen med såväl liv- som sakförsäkringsbolag och pensionsbolag. 

Om ni är en mindre aktör har FCH ett mycket kostnadseffektivt erbjudande inom utlagda funktioner (outsourcing) där vi idag hanterar riskhanteringen för en rad kunder.

FCH erbjuder marknadsledande konsulter inom riskhantering. Inom bolaget finns kompetens inom de flesta relevanta regelverk liksom lång erfarenhet av riskuppdrag i såväl stora som mindre organisationer. I många större projekt är det vanligt att våra riskspecialister arbetar tillsammans med experter från övriga affärsområden, t.ex. från Compliance eller Teknik. FCH har resurser och kompetens att bemanna riskhanteringsfunktioner, riskkontroll, ge rådgivning kring riskramverk och processer. I ekosystemet runt FCH samlas erfarenhet och kunskap, en ovärderlig källa som våra kunder drar nytta av varje dag.